LSD Verslaving

06/29/12

Home
AdviesBureau
Links
Schellen
Methadon
Gratis HeroÔne
Verslaving
Jaarverslagen

 

 Inhoudsopgave

Inleiding.

Het programma Verslaving van ZonMw is afgerond. Een vervolg voor Resultaten Scoren is door VWS geaccordeerd. Het merendeel van de projecten is gericht op de zorg aan mensen met verslavingsproblemen en varieert van klinische behandeling tot hulp op straat.

Betrek verslaafden meer bij het opzetten van onderzoeksvoorstellen en het vormgeven van de projecten: dat vinden cliŽntenvertegenwoordigers. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van projectleiders van het programma verslavingszorg was dit een van de agendapunten.

Ook binnen de hulpverlening aan verslaafden willen ervaringsdeskundigen meer betrokken worden bij programma's.
Binnen de hulpverlening aan verslaafden, ervaren veel verslaafden een kloof tussen hen en de hulpverlening. Dit wordt vanuit de hulpverlening bevestigd.

Binnen de verslaafdenzorg ligt een breed terrein van kennis en ervaring braak, namelijk dat van de ervaringsdeskundigheid bij (ex-)verslaafden, die in belangrijke mate deze kloof kan overbruggen. Dit kan voor zowel het bereik als voor de kwaliteit van de hulpverlening van groot belang zijn. Echter, de effectiviteit van zelfhulp, die (ex-)verslaafden elkaar zouden kunnen bieden, en de schakel die deze hulp kan vormen tussen cliŽnten en professionele hulpverleners, is tot nu toe te summier uitgewerkt.
Dit projectontwerp biedt een mogelijke aanpak, waarbinnen:

 • ervaringsdeskundigheid van (ex-)verslaafden een gekwalificeerde plek kan worden gegeven binnen de hulpverlening,
 • cliŽntenparticipatie tot een bron kan worden voor gefocuste actie naar de meest essentiŽle leefgebieden van verslaafden voor herstel van een zelfstandig leven,
 • een aanvulling op het hulpaanbod en een vergroting van het bereik en de kwaliteit van de hulpverlening, zonder dat de huidige professionele hulpverlening uitbreiding behoeft.

Doel van het project:

 • een kwalitatieve impuls geven aan de hulpverlening binnen de verslavingszorg, door toevoeging van gekwalificeerde ervaringsdeskundigheid.
 •  (ex-)verslaafden in staat stellen een zinvolle bijdrage te leveren aan de verbetering van de hulpverlening aan lotgenoten.
 • het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de hulpverlening aan verslaafden door de hulpverleners nieuwe mogelijkheden te bieden effectieve partnerschappen aan te gaan met verslaafden(organisaties).
 • (ex-) verslaafden een gekwalificeerde rol in dit hulpverleningsproces te geven.
 • de samenhang tussen verschillende voorzieningen te bevorderen voor zover zij bijdragen aan het vormgeven van eigen verantwoordelijkheid van cliŽnten en het ontwikkelen van een geÔntegreerde plek binnen onze samenleving.
 • de kwaliteitscriteria van de huidige hulpverlening aan te vullen met criteria, die vanuit cliŽntenperspectief worden geformuleerd.

 

Kenmerken van het project:

 • een praktijkgeoriŽnteerde benadering van ontwikkeling van zorgverlening, door gelijktijdig kennisoverdracht en implementatie van nieuwe hulpverleningsvormen aan te pakken;
 • een gefaseerde ontwikkeling en uitvoering;
 • inbrengen van gemotiveerde partners binnen het project met heldere taken en gelijkwaardige posities;
 • de hulpverleningsopleiding en bijscholing van hulpverleners meer focussen op de leefwereld en mogelijkheden van verslaafde cliŽnten;
 • (ex) verslaafden opleiden om effectieve bijdragen te kunnen leveren aan een betere hulpverlening, waardoor de verbinding tussen hulpverleningsaanbod en feitelijke hulp wordt versterkt en geÔntensiveerd;
 • trainen van cliŽntenraden, of ervaringsdeskundige cliŽntvertegenwoordigers, (georganiseerd in een landelijke dan wel regionale werkgroep/pool) op een meer gefocuste doelstelling en effectief handelen.

 

Inhoudelijke benadering.

 

De leefwereld van verslaafden wordt steeds in zijn samenhang benaderd:

Petzold's theorie van de levensdomeinen biedt hiervoor geschikte aanknopingspunten. Petzold onderscheidt de volgende vijf levensdomeinen:

 • Lichaam en geest

 • Sociaal netwerk

 • MateriŽle en financiŽle situatie

 • Arbeid en prestaties

 • Waarden en inspiratie

Mensen streven een balans na tussen deze levensgebieden zodat het ene met het andere gecompenseerd kan worden. Maar het omgekeerde is helaas ook waar: wanneer ťťn van de levensdomeinen om de een of andere reden afbrokkelt, heeft dat ook direct gevolgen voor de andere levensdomeinen. Mensen zijn hun evenwicht kwijt en raken dientengevolge nog verder uit balans.

De hulpverleningsopvatting binnen dit voorstel gaat, mede daarom, uit van een samenhangende benadering van preventie (ontwikkelen en versterken van het balansvermogen), zorgverlening (directe opvang) en nazorg (het hervinden van het evenwicht).

 

Projectontwerp.

Hulpverleners, (ex-)verslaafden en cliŽntenorganisaties en Ėmedezeggenschapsorganen werken op basis  van partnerschap en een gezamenlijke strategie aan verbetering van de hulpverlening aan verslaafden. 

Binnen het project worden hulpverleners bijgeschoold om thema`s, die verband houden met de belevingswereld van verslaafden en hun ervaringen. 

Als uitbreiding van de capaciteit binnen de professionele hulpverlening aan verslaafden worden (ex-)verslaafden opgeleid om bij hen passende rollen te vervullen in het hulpverleningsproces op basis van hun ervaringsdeskundigheid en hun intrinsieke geschiktheid voor dit werk. In de bijlage zijn drie functies gedefinieerd. Op deze functies zal binnen dit project in de eerste fase worden geworven en geschoold. Dat neemt overigens niet weg, dat meer rollen/functies door ervaringsdeskundigen binnen het hulpverleningsproces vervuld zouden kunnen worden.

Waar mogelijk zullen ervaringsdeskundigen worden ingezet lopende het project. Met name in ďkleineĒ functies/rollen, zoals bijvoorbeeld gastheer/-vrouw in een gebruikersruimte, kunnen mensen worden ingezet, zonder dat dit een gepland scholingstraject vraagt. De inzet van ervaringsdeskundigen in dit type rollen wordt wel gestimuleerd binnen het project, maar is niet opgenomen in begeleiding- en scholingstrajecten.

Aan cliŽntenorganisaties en Ėmedezeggenschapsorganen worden trainingen aangeboden om een gezamenlijke strategie vorm te geven, gericht op de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de hulpverlening, en als gelijkwaardige partner in het overleg met instellingen te kunnen deelnemen.

 Pilots.

 Het project wordt uitgetest in een beperkte pilot (3 locaties).

Tijdens de pilot worden  organisaties/instanties, die geÔnteresseerd zijn in het project en eventueel in een tweede fase mee zouden willen doen, uitgenodigd deel te nemen aan een buitencirkel. Voor deze buitencirkel worden organisaties uitgenodigd, die overwegen ook zelf met ervaringsdeskundigen te gaan werken. De buitencirkel wordt nauw betrokken bij de voortgang en evaluaties van de pilot, waardoor een intensieve kennisdeling mogelijk is en deelname aan een tweede fase vergemakkelijkt kan worden.

Kennisdeling.

Tijdens de uitvoering van de pilot worden halfjaarlijks studiedagen gehouden voor de direct betrokkenen en de buitencirkel. Deze studiedagen zijn vooral bedoeld om uitwisseling mogelijk te maken tussen de verschillende werkpraktijken en van elkaar te leren. De programmering van de studiedagen wordt voor een belangrijk deel gevoed door de ervaringen binnen de coaching en de scholingstrajecten.

Methodiekontwikkeling.

Al werkende wordt door een Hogeschool een methodische beschrijving gemaakt van de nieuw opgedane ervaringen en de effectiviteit daarvan binnen het hulpverleningsproces.

 

Planning van de projectontwikkeling.

 We stellen ons voor om dit project in fasen te ontwikkelen.

De voorbereidingsfase.

Deze is bedoeld om  mogelijke partners te werven en met hen een projectopzet definitief uit te werken.

Dit betreft een opzet, die inhoudelijk, procesmatig en financieel ten minste de eerste fase mogelijk maakt. De projectopzet zal globaal alle fasen van ontwikkeling en implementatie op brede schaal moeten beschrijven.

 

De eerste fase

 

Deze duurt in deze optiek twee tot drie jaar.

In de eerste fase kan worden volstaan met een aanpassing van het curriculum in de vorm van een keuzevak en een eerste groep van hulpverleners, die kunnen worden bijgeschoold. Deze bijscholing richt zich op het herformuleren van de eigen professionele rol in relatie tot die van de geschoolde ervaringsdeskundige. Daarnaast zal de eigen deskundigheid worden versterkt, gedacht vanuit de nieuwe rol.

De Ondernemingsraad van de betrokken instellingen zullen worden betrokken bij deze ontwikkeling. In overleg met hen zal een scholingsprogramma dan wel een ondersteuning worden geboden vanuit Odyssee.

Door Odyssee kan in de eerste fase gestart worden met de scholing van drie groepen ervaringsdeskundigen in verschillende regioís in het land.

In 3 tot 5 regionale uitvoeringsorganisaties voor verslavingszorg worden cliŽntenraden geschoold en gefocust op de leefgebieden en de daarvan afgeleide hulpverleningsstrategie.

Odyssee of een andere daarvoor geschikte organisatie koppelt de ervaringen in deze beperkte opzet met andere cliŽntenraden en relevante partners in dit veld.

Op lokaal/regionaal gebied worden relevante partners gezocht voor ontwikkeling op de leefgebieden.

Op lokaal/regionaal niveau zullen uitvoeringsorganisaties voor verslavingszorg bereid gevonden moeten worden om verantwoordelijkheid te nemen voor de projectontwikkeling. Zij kunnen dit doordat zij de beschikking hebben over extra personeel in de vorm van de ervaringsdeskundigen.

De evaluatie van de effecten van de eerste drie jaar is de basis voor eventuele aanpassingen van de opzet van het project.

 

De tweede fase

 

OP basis van de evaluatie van de eerste fase wordt  de tweede fase in een definitief projectplan uitgewerkt.

Vooralsnog gaan we uit van een tweede fase, die ontwikkeld en gevolgd wordt op de manier, die ook in de eerste fase is gehanteerd. Dat betekent, dat de schaal zodanig wordt uitgebreid dat de instellingen uit de volggroep aan deze fase deel kunnen nemen. Uitbreiding naar een landelijke schaal is te overwegen als ook de tweede fase effectief is gebleken. Deze uitbreiding naar een landelijke schaal zal planmatig moeten uitgewerkt.

Op dit moment is het niet zinvol deze fase al in dit plan te beschrijven.

 

Projectpartners.

 

Het project heeft de volgende primaire partners nodig:

 • Odyssee: als projectorganisatie en scholer/trainer van cliŽntenorganisaties en (partner in de scholing van) (ex-) verslaafden;
 • Odyssee en LSD: als verbindingsorganisaties naar netwerken;
 • uitvoeringsorganisaties voor verslavingszorg : in de rol van partner naar financiers en partner in de uitvoering;
 • een Hoge School: leverancier van een aangepaste opleiding voor hulpverleners in de verslavingszorg (meer outreachend, minder therapeutiserend) (in de voorbereiding is met name gedacht aan Hogeschool Windesheim, gezien de bestaande contacten en de initiatieven daar om de opleiding voor hulpverleners in de verslavingszorg opnieuw vorm te geven)
 • ZON-mw als adviseur i.v.m. financiering, evaluatie en kennisoverdracht.
 • Inhoudelijke adviseurs: Trimbosinstituut, Resultaten Scoren, GGZ-Nederland.
 • nog te benaderen financiŽle partners, zoals Fondsen en andere (Rijks)overheden.

 

Secundaire partners (veelal op lokaal/regionaal niveau) zijn, gerangschikt volgens de domeinen van Petzold:

Lichaam en geest: verslavingszorg, GGD, GGZ

Sociaal netwerk: sociaal- en maatschappelijk werk, buurtvereniging, zelfhulpgroepen.

Materieel en financieel: woningbouwcorporaties; daklozenopvang, sociale dienst 

 • Arbeid en prestaties: vrijwilligerswerk en werkbemiddeling (CWI); reclassering
 • Waarden en inspiratie: kerken, Humanistisch Verbond, politie, educatieve en creatieve instellingen

Deze lijst zal gaande het project uitgroeien op basis van lokale mogelijkheden en opgedane praktijkervaringen.

 

Rol van partners binnen het project.

 

Odyssee verzorgt de ontwikkeling van het projectontwerp en krijgt de projectleiding en coŲrdinatie van de inzet van deelnemende partijen. Daarnaast schoolt Odyssee de ervaringsdeskundigen in een kort traject (een maand dagelijkse scholing), gevolgd door learning on the job gedurende een jaar in de vorm van coaching en een cyclus van periodiek gezamenlijke dagen scholing en uitwisseling van ervaringen. De cliŽntenraden (en de Ondernemingsraden) van betrokken instellingen worden periodiek geschoold om optimaal te kunnen adviseren m.b.t. de elementaire leefgebieden, waarop dit project zich richt.

 De uitvoeringsorganisaties voor verslavingszorg zijn uitvoerder van de hulpverlening en als zodanig verantwoordelijk voor de effectiviteit en kwaliteit van de geboden hulp. Zij zijn betrokken bij het dichten van de in de inleiding genoemde kloof. De uitvoeringsorganisaties voor verslavingszorg zijn voor de lokale projectontwikkeling verantwoordelijk. Zij kunnen dit doordat zij de beschikking hebben over extra personeel in de vorm van ervaringsdeskundigen. Zij worden in de ontwikkeling en uitvoering van hun beleid ondersteund/geadviseerd door Odyssee.

 De afgestudeerde hulpverlener heeft last van de kloof met cliŽnten[2]. Dat betekent, dat de Hogeschool  binnen de initiŽle opleidingen hier aandacht voor moet hebben binnen het curriculum. Nieuwe hulpverleners moeten meer op de leefwereld van verslaafden gerichte opleidingen krijgen en afgestudeerde hulpverleners moeten worden bijgeschoold.

(De Hogeschool Windesheim heeft de ambitie een HBO-studie verslavingsdeskundige op te zetten. Daarnaast leidt deze Hogeschool ook nu al op tot hulpverleners in de verslavingszorg.)

 De cliŽntenraad wordt gefocust op de elementaire levensdomeinen lichaam en geest, sociaal netwerk, materieel en financieel, arbeid en prestaties, waarden en inspiratie. Op deze domeinen moet de nieuwe hulpverleningsvorm, ondersteund door ervaringsdeskundigen, vorm krijgen.

Zij wordt geschoold en ondersteund door Odyssee. Odyssee zorgt naast ondersteuning van cliŽntenraden i.s.m. LSD voor verbindingen in het relevante netwerk t.b.v. betrokkenheid van de doelgroep.

 Facilitering.

 Het project kent verschillende elementen, waarvoor verschillende financiers moeten worden benaderd.

Bij de uitwerking van het projectplan wordt de financier niet enkel benaderd als geldbron, maar ook om een partnerschap te creŽren. Vandaar dat bij elk gesprek met een financier het totale project en zijn kenmerkende benadering zal worden gepresenteerd. Vanuit dat partnerschap wordt met partijen een adequate financiŽle dekking van de kosten uitgewerkt.

In de voorbereidingsfase zal een strategie gemaakt worden om financiering mogelijk te maken. Gedacht vanuit de diverse elementen in het projectplan, zou een bekostiging mogelijk zijn, zoals hieronder is aangegeven:

 • Wat betreft de financiering kan de omvorming van het curriculum van de opleiding zal Windesheim gevraagd worden een dekking van de kosten voor te stellen.

 • De bijscholing van de hulpverleners zal naar verwachting moeten worden gefinancierd uit het scholingsbudget van de uitvoeringsorganisaties voor verslavingszorg en/of vanuit speciaal voor dit doel beschikbaar gestelde provinciale gelden.

 •  Voor de coŲrdinatie van de voorbereidingsfase door Odyssee wordt financiering gezocht bij het ministerie vanVWS. In de eerste fase en de tweede fase zal het project gefinancierd moeten worden door de ministeries van VWS en Justitie en wellicht voor onderdelen bij provincies.

 

 • Voor de scholing van de ervaringsdeskundigen in de eerste en tweede een financiering worden gevonden op landelijk niveau, eventueel aangevuld met regionale/provinciale middelen.
 • De scholing van de cliŽntenraden zal moeten worden gesubsidieerd door de uitvoeringsorganisaties voor verslavingszorg en het ministerie van VWS.
 • De ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties voor verslavingszorg door Odyssee kan worden gefinancierd door een bijdrage van ZON.
 • De ondersteuning voor de cliŽntenraden (in welke organisatorische vorm dan ook) is onderdeel van een financiŽle bijdrage van ZON en na de experimentele fase bij voorkeur door het ministerie van VWS.
 • Waar sprake is van een beloning voor arbeid van de ervaringsdeskundigen zal apart moeten worden overlegd met betrokken (locale) instanties. Deze beloning van de ervaringsdeskundigen kan worden gefinancierd door de uitkering, die mensen al hebben, door te betalen en deze aan te vullen met een bijdrage tot het niveau van het minimumloon

 

Werkzaamheden in de voorbereidingsfase.

 

 • Ontwikkelen van het definitieve projectplan i.o.m. betrokken organisaties/instanties

 • Operationele uitwerking projectorganisatie.

 • Financiering regelen van voorbereidingsfase en eerste fase van het project.

 • Vastleggen van de belangrijkste projectpartners voor wat betreft:

 •  De pilots

 • Opleidingsinstituut/Hogeschool

 • LSD

 • Uitvoeringsorganisaties.

 

Begroting van ontwikkel- en eerste fase:

Voorlopige begroting van de ontwikkelingskosten van de voorbereidingsfase.

 

 

Actie

actor

kosten

 

dekking

1

omvorming van het curriculum van de opleiding

Hogeschool

 

pm [3]

reguliere opleidingskosten Hogeschool

2

ontwikkelen van de bijscholing van de professionele hulpverleners

uitvoeringsorganisaties voor verslavingszorg i.s.m.  Hogeschool  (80%) en Odyssee (20%) en LSD

nog begroten

60.000

100 dd

 

aan te vragen projectsubsidie

3

ontwikkelen van curriculum voor scholing van de ervaringsdeskundigen

Odyssee en LSD

nog begroten

30.000

50 dd

aan te vragen projectsubsidie

4

werven en voorbereiden van deelnemende uitvoeringsorganisaties voor verslavingszorg

Odyssee

pm

 

onderdeel coŲrdinatiekosten Odyssee

5

opstellen van programma/curriculum m.b.t. scholing van de cliŽntenraden

Odyssee i.o.m. cliŽntenraden

nog begroten

30.000

50 dd

aan te vragen projectsubsidie

6

maken van afspraken m.b.t. de ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties voor verslavingszorg

Odyssee en LSD

pm

 

onderdeel coŲrdinatiekosten Odyssee

7

ondersteuning voor de cliŽntenraden

LSD of rechtsopvolger

nog begroten

120.000

200 dd

aan te vragen projectsubsidie

8

uitwerken van en overeenstemming bereiken m.b.t. beloning ervaringsdeskundigen

Odyssee i.o.m. : vertegenwoordigers van cliŽntenraden,

uitvoeringsorganisaties voor verslavingszorg, uitkeringsinstanties/gemeenten

pm

 

onderdeel coŲrdinatiekosten Odyssee

9

Opstellen van een definitief plan en begroting van de eerste fase

Odyssee

pm

 

onderdeel coŲrdinatiekosten Odyssee

10

coŲrdinatie van voorbereidingsfase

Odyssee

nog begroten

30.000

50 dd

 

 

 

Functieomschrijvingen van in het kader van dit project op te leiden ervaringsdeskundigen

 

Omschrijving van de volgende functies:

 

Functieomschrijving supportmedewerker

 Doel van de functie

 Het vergroten van de kwaliteit en effectiviteit in de verslavingszorg door ervaringsdeskundigheid toe te voegen aan de bestaande hulpverlening.

 Taken en verantwoordelijkheden 

 • Het in overleg met de verantwoordelijke hulpverlener zelfstandig begeleiden van groepen cliŽnten van de verslavingszorg, zoals de AA, NA en dergelijke.

 • Het in overleg met de verantwoordelijke hulpverlener zelfstandig begeleiden van individuele cliŽnten van de verslavingszorg gedurende het gehele zorgtraject.

 Competenties

 • Gemotiveerd

 • Affiniteit met cliŽnten en zorg

 • Betrouwbaar

 • Flexibel

 • Respectvolle houding

 • Goed kunnen luisteren

 • Doorzettingsvermogen

 • Kunnen omgaan met teleurstellingen

 Vaardigheden

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden

 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

 • Luister vaardigheden

 • Positieve instelling

 

Functie-eisen

 • Ervaring heeft als cliŽnt van de verslavingszorg

 • Kennis heeft op specifieke gebieden

 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken

 • Bereidheid tot het volgen van deskundigheidsbevordering

 • Zelfstandig kunnen reizen

 • Bereidheid om onregelmatig te werken

 • Klantgericht en representatief

 

Functieomschrijving counselor van hulpverleners / ervaringsdeskundige (expert) bij opleiding verslavingszorg hulpverlener

 

Doel van de functie

 • Ervaringskennis- en deskundigheid, vanuit cliŽntperspectief, inzetten bij het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van gesprekstechnieken.

 • Ervaringskennis en professionele kennis vullen elkaar aan.

 • Het agenderen en toelichten van specifieke onderwerpen vanuit cliŽntperspectief.

 • Het verzorgen van presentaties/inleidingen vanuit cliŽntperspectief over specifieke onderwerpen tijdens congressen, symposia, studiedagen, themabijeenkomsten, trainingen etc.

 • Het toelichten van specifieke onderwerpen vanuit cliŽntperspectief tijdens congressen, symposia, studiedagen, themabijeenkomsten, trainingen etc.

 • Het agenderen van specifieke onderwerpen vanuit cliŽntperspectief tijdens congressen, symposia, studiedagen, themabijeenkomsten, trainingen etc.

 • Het inbrengen van ervaringskennis over specifieke onderwerpen in adviesorganen, commissies en beleidsmakers.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Ervaringsdeskundigheid kunnen overdragen aan hulpverleners

 • Het bijhouden van ontwikkelingen t.a.v. de verslavingszorg.

 • Het verzorgen van de (schriftelijke) terugkoppeling van de activiteiten.

 • Het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van opdrachten m.b.t. de presentatie/inbreng vanuit cliŽntperspectief over specifieke onderwerpen

 • Het verzorgen van (schriftelijke) terugkoppeling van de activiteiten

 • Het bijhouden van ontwikkelingen m.b.t. de specifieke onderwerpen binnen de verslavingszorg

 

Competenties

 • Gemotiveerd

 • Open en respectvolle houding

 • Inzicht hebben in taken en werkwijzen van hulpverleners

 • Goed kunnen luisteren

 • Klant en procesgericht

 • Over eigen ervaring heen kunnen kijken

 • Affiniteit met (belangenbehartiging van) cliŽnten en verslavingszorg

 • Positief kritische instelling

 • Eigen ervaring kunnen omzetten tot kennis

 

Vaardigheden

 • Communicatieve vaardigheden

 • Onderkennen van processen

 • Improvisatietalent

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

 • Presentatievaardigheden

 • Verschillende manieren van leren en leerstijlen in kunnen zetten

 • Ervaringskennis kunnen inzetten in verschillende werkvormen

 

Functie-eisen

 • Ervaring als cliŽnt van de verslavingszorg

 • Kennis op specifieke gebieden

 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

 • Positieve instelling

 • Kennis op gebied van verslaving en zorg

 • Bereidheid tot volgen van deskundigheidsbevorderingtraining.

 

Functieomschrijving (publieks)voorlichter

 Doel van de functie

 • Voorlichting geven door ervaringsdeskundigen aan burgers, cliŽnten en professionals over de verslavingszorg algemeen en op vraag over specifieke onderwerpen/thema's, zodat zij(cliŽnten) bewustere keuzes kunnen maken en sneller de juiste=passende hulp  en/of ondersteuning kunnen krijgen en vinden.
 • Spreekuur houden voor burgers, c.q. cliŽnten kan ook tot de mogelijkheden behoren

Taken en verantwoordelijkheden

 • Informatie verstrekken en voorlichting geven aan professionals over b.v. beeldvorming, ervaringsdeskundigheid, kwaliteit vanuit het perspectief van de cliŽnt.
 • Informatie verstrekken en voorlichting geven aan burgers en cliŽnten omtrent allerlei zaken, b.v. wegwijs maken in de (verslavings)zorg, nazorg en zelfhulpgroepen en ook doorverwijzen.

Competenties

 • Affiniteit met cliŽnten en (verslavings)zorg
 • Informatie goed kunnen verwoorden en overbrengen
 • Respectvolle houding en betrouwbaar
 • Kennis van de (verslavings)zorg, zelfhulpgroepen en de sociale kaart
 • Kennis over ervaringsdeskundigheid en cliŽntenperspectief
 • Afstand kunnen nemen van eigen problematiek

Vaardigheden

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Goed kunnen luisteren en samenvatten
 • Adviesvaardigheden
 • Presentatievaardigheden
 • Inlevingsvermogen

Functie Ė eisen

 • Ervaring als client in de verslavingszorg
 • Brede kennis en overzicht van hulpverleningsmogelijkheden
 • Zowel zelfstandig alsook in teamverband kunnen optreden en werken
 • Klantgericht, betrokken bij clienten en geen verlengstuk van de hulpverlening
 • Bereidheid tot het volgen van DBV en intervisie
 • Representatief

 

 


 

[2] Zie onderzoek Kessels en Smit 2001

[3] De Hogeschool zal een begroting van kosten moeten maken en i.o.m. Odyssee een financiering zoeken voor deze kosten.

 

                                            

Home | AdviesBureau | Links | Schellen | Methadon | Gratis HeroÔne | Verslaving | Jaarverslagen

This site was last updated 12/29/08