LSD Jaarverslag 2004

12/29/08

Home
Jaarverslag 2003
Jaarverslag 2004

 

Maart 2005

Inhoudsopgave
 

Inleiding;

 Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Stichting Landelijk Steunpunt Druggebruikers. Hoewel het jaarverslag afwijkt van wat u van het jaarverslag van het LSD gewend bent, hoop ik toch dat u het met plezier zult lezen.

 De samenstelling van het LSD team is in het jaar 2004 ingrijpend veranderd. Voor een korte periode is een extra projectmedewerker aangesteld. Deze projectmedewerker heeft zich vooral gericht op het onderzoek; Druggebruikers over methadon welke in samenwerking met Resultaten Scoren is uitgevoerd. De vaste projectmedewerker heeft het LSD verlaten in 2004. Ook heeft ook de interim zakelijk leider het LSD verlaten. De onrust binnen het LSD als organisatie heeft een deuk in het werk geslagen. 

Gelukkig heeft het werk van het LSD niet stil gelegen. Een groot aantal lokale gebruikers groepen heeft nauwelijks iets van de spanningen binnen het LSD gemerkt, net zo min als de instellingen verslavingszorg en de andere samenwerkingspartners.

 Mocht u na het lezen van het jaarverslag nog vragen en of opmerkingen hebben dan verneem ik dat graag.

 

De lokale gebruikers organisaties;

 De lokale gebruikers organisaties zijn steeds duidelijker te verdelen in verschillen qua organisatie, werkwijze en invloed.

 • De gebruikers organisaties in de vier grote steden functioneren autonoom. Zij werken allen op hun eigen wijze, maar weten elkaar, indien gewenst, snel en eenvoudig te vinden. Op sommige onderwerpen zoeken zij ondersteuning bij elkaar, en maken zij gebruik van ieders deskundigheid. De gebruikers organisaties van de vier grote steden ontvangen allen een subsidie waarmee de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Door het ontvangen van subsidie zijn de gebruikers organisaties in de vier grote steden professionele organisaties geworden. Kwaliteit en continuÔteit zijn door de subsidie min of meer gegarandeerd. De gebruikers organisaties in de vier grote steden hebben allen een goede relatie met hun subsidiegevers en met de instellingen verslavingszorg. Dit terwijl zij voortdurend hameren op de belangen van hun achterban; de druggebruikers.

In de kleinere steden zijn er andere opmerkelijke verschillen waarneembaar. Er zijn gebruikers organisaties waar men zich in de vorm van een stichting heeft georganiseerd, en waar het bestuur, bestaande uit gebruikers en niet gebruikers, het beleid bepaalt. In andere steden waar zo een bestuur niet actief is, bepaalt de gebruikersgroep zelf waar en hoe zij zich bezig houden met belangen behartiging.

 • De Stichting Alkmaarse Gebruikers, SAG, is als organisatie niet meer actief. Wel komt een aantal leden wekelijks bijeen om allerhande problemen met elkaar te bespreken. Deze groep heeft van de gebruikers alle steun, maar bij klachten is men nauwelijks bereid om hiervan officieel melding te maken. Veel gebruikers zijn bang gesanctioneerd te worden. Daarnaast zijn een aantal klachten door de groep ingetrokken omdat gebruikers met elkaar vonden dat de klager niet in zijn recht stond. Voor een enkele klacht is de cliŽntenraad gevraagd voor bemiddeling. De cliŽntenraad was zeker bereid de klacht bij de Brijder Stichting te bespreken maar daarvoor hebben zij wel de ondersteuning van de klager nodig. Op dit moment is er enkel contact met de instelling over het nog steeds ontbreken van een gebruiksruimte in Alkmaar.
 • De gebruikers groep Apeldoorn heeft zich het afgelopen jaar enkel op lokaal niveau actief bezig gehouden met beleids beÔnvloeding, en dan vooral gericht op de gebruiksruimte in Apeldoorn. Op dit moment zijn de gebruikers redelijk tevreden en zien met gemengde gevoelens uit naar de nieuwe locatie voor de gebruiksruimte. Tevens wordt er een vernieuwde vorm van methadon verstrekt. Gebruikers hebben een andere kleur methadon ontvangen. Een aantal van deze gebruikers heeft klachten over deze methadon, zo zou de methadon door een aantal gebruikers worden uitgespuugd omdat hij niet goed op de maag valt. Met een aantal gebruikers is het LSD naar de verstrekking geweest en heeft er een gesprek met de verstrekkende arts plaatsgevonden. Door het open gesprek zijn de gebruikers gerustgesteld dat er aan de zuivere methadon niets is veranderd. De klachten zijn inmiddels verdwenen.
 • De gebruikers in Assen hebben besloten geen belangen organisatie op te richten, maar zich op het werk van de cliŽntenraad te storten. De hulpverleningsinstellingen in de drie Noordelijke provincies zijn gefuseerd, waardoor ook de cliŽntenraad een fusie heeft ondergaan. Het actief zitting hebben in de cliŽntenraad heeft voor de gebruikers op dit moment meer effect dan een gebruikers organisatie in Assen zou kunnen krijgen.
 • Een aantal gebruikers uit Den Bosch gaf aan zich te organiseren. Zij wilden voornamelijk een aantal onderwerpen bij de hulpverlening aankaarten waarmee zij het oneens waren. Tot een werkelijke organisatie is het helaas nooit gekomen. Wel heeft ťťn van de gebruikers een ďweekstageĒ gedaan bij de Rotterdamse Junkiebond. Ook nu heeft hij nog regelmatig contact met de Rotterdamse organisatie. Door persoonlijke omstandigheden is deze gebruiker met zijn activiteiten gestopt.
 • Deventer kent de langste geschiedenis van een gebruikersorganisatie binnen de kleine steden. De groep is vorig jaar opgeheven als zijnde gebruikers organisatie, maar is actief lid van de cliŽntenraad van Tactus. Via de cliŽntenraad hebben de druggebruikers voldoende inzicht en invloed op het beleid van de instelling verslavingszorg. De cliŽntenraad van Tactus dient als schoolvoorbeeld qua representatie van de klantenkring van de instelling verslavingszorg. De cliŽntenraad wordt betrokken bij alle relevante onderwerpen.
 • Een wisselende groep van gebruikers in Enschede heeft regelmatig contact met het LSD. Meestal betreft het heel praktische vragen die per mail of telefoon beantwoordt kunnen worden. Er wordt niet daadwerkelijk als groep gewerkt, maar men geeft wel aan over het algemeen voldoende te kunnen communiceren met de hulpverlening.
 • De Bond van Druggebruikers in Groningen, die gesitueerd is binnen de gebruiksruimte, houdt iedere veertien dagen een open vergadering. In deze vergadering kunnen gebruikers allerhande themaís aankaarten en wordt met elkaar bekeken welke actie er op moet volgen. De groep ondersteunt de acties veelal passief. Het bestuur van de BvD is het afgelopen jaar niet ťťn keer volledig bij elkaar geweest. Dit had vooral te maken met ziekte. Het werk van de BvD is het afgelopen jaar wel uitgebreid, zo is er een duidelijker samenwerking ontstaan met de Stichting Straatmadelief, de belangen organisaties voor straatprostituees. Tevens heeft de BvD, samen met het LSD een brief op de website van de VVGN geplaatst over het shotten van methadon. In het verleden heeft de BvD zich hard gemaakt over te stappen van vloeibare methadon naar methadon pillen. Met de introductie van de pillen was het shotten van methadon nagenoeg gestopt. Echter na een half jaar werden er steeds meer methadonpillen geÔnjecteerd. De risicoís van het injecteren van methadonpillen werden via de informatie van de VVGN aan de gebruikers doorgegeven. Helaas heeft de gemeente Groningen besloten haar waarderingssubsidie voor de BvD stop te zetten. Ook lokale overheden worden geplaagd door bezuinigingen. De BvD heeft wel besloten door te gaan met haar activiteiten. Zij zoekt hiervoor steun bij de Instelling Verslavingszorg. Tot slot heeft de BvD een lid afgevaardigd voor de cliŽntenraad van de AVG. Inmiddels is de AVG gefuseerd met de Kuno van Dijk Stichting en de Stichting CAD Drente. Deze fusie heeft geleid tot de oprichting van de VNN, en een centrale cliŽntenraad.
 • In Haarlem is het LSD een paar maal geweest om als ondersteuner op te treden in de discussie betreffende een door de hulpverlening op te zetten gebruiksruimte. Inmiddels is de politiek om, zij ziet de noodzaak om te komen tot een gebruiksruimte, maar kan de benodigde financiŽle middelen hier niet voor vrij maken. Het politieke debat zal binnenkort opnieuw gevoerd worden. Het LSD zal daar een bijdrage aan leveren.
 • De geschiedenis van de belangen organisatie voor druggebruikers in Leeuwarden is een roerige. Telkens weer valt de organisatie in oprichting uiteen, door verschillende redenen. Wel blijft voor een aantal gebruikers de wens bestaan zich te organiseren. Tijdens een laatste bijeenkomst is besloten om niet meer naar een gebruikers organisatie toe te werken, maar dat zij, wanneer er zich specifieke situaties voordoen, waarbij zij de ondersteuning van het LSD willen hebben, zij het LSD rechtstreeks kunnen benaderen.
 • In Nijmegen was het LSD als vertegenwoordiger van de gebruikers betrokken bij de opzet van het multiculturele centrum, waarbinnen ook een gebruiksruimte is opgenomen.
 • In Parkstad Heerlen heeft het LSD een behoefte onderzoek gedaan om te zien of er voldoende betrokkenen zijn om  een belangen organisatie voor druggebruikers op te zetten. Er zijn ruim 80 interviews bij gebruikers afgenomen. Duidelijk werd dat er veel behoefte is voor een dergelijke organisatie. Daarnaast is veel energie gestoken een degelijk bestuur samen te stellen.
 • De Stichting Idee-fix in Vlissingen heeft in samenwerking met de hulpverlening gesprekken gevoerd die moeten gaan leiden tot het tot stand komen van een gebruiksruimte in Vlissingen. Na de gesprekken hebben zij hun wensen ten aanzien van een gebruiksruimte en een werkproject op papier gezet. Gesprekken over zowel de gebruiksruimte als het werkproject worden in 2005 voortgezet. Het LSD en de Stichting Idee-fix zullen hierbij betrokken blijven. Tevens hebben de gebruikers meegewerkt aan het door het LSD uitgevoerde onderzoek; druggebruikers over methadon.
 • In Zaandam zijn gebruikers lang bezig geweest om een waarderingssubsidie van de Gemeente te ontvangen, om als de vertegenwoordigers van de Zaanse gebruikers op te kunnen treden. In 2004 is deze waarderingssubsidie eindelijk toegekend. De gebruikersgroep heeft zich vooral gericht op het ontbreken van een gebruiksruimte in Zaandam, terwijl daar wel grote behoefte aan is bij de gebruikers.
 • De gebruikersorganisatie in Zwolle is nooit structureel van de grond gekomen. Wel zijn er voortdurend een aantal (wisselende) gebruikers die zich inzetten voor de belangen van de groep. Het bijzondere is wel dat de wensen die gebruikers hebben, over het algemeen worden ingewilligd door de hulpverlening, wanneer deze goed gemotiveerd zijn. Regelmatig hebben de gebruikers, met steun van het LSD, overleg met de politiek. In de raad worden vragen gesteld, en de antwoorden van de raad worden rechtstreeks teruggekoppeld aan de gebruikers. De Zwolse gebruikers hebben meegewerkt aan het LSD onderzoek; druggebruikers over methadon.

 

Landelijk Overleg Gebruikersgroepen;

Het landelijk Overleg Gebruikersgroepen is altijd ťťn van de spillen van het werk van het LSD geweest. De lokale gebruikersorganisaties ontmoetten elkaar vier keer per jaar, en werden door het LSD geÔnformeerd over landelijke trends en ontwikkelingen. De lokale vertegenwoordigers konden tijdens deze vergadering hun verhaal kwijt, en daarmee anderen informeren hoe zij aan het werk waren. Een enkele keer heeft deze vergadering het karakter van een training gehad, en regelmatig werden er deskundigen uitgenodigd een bepaald thema uitvoerig te bespreken. Door de vergadering ontstond er goed zicht op wat er landelijk gaande is, en vond afstemming tussen activiteiten plaats en leerde van elkaars werkwijze. Door de onrust binnen het LSD in het afgelopen jaar heeft er slechts ťťn LOG-vergadering plaatsgevonden. Het komende jaar zal deze vergadering weer regelmatig uitgeschreven worden, om tot een goede afronding van het LSD te komen. De vergadering die plaatsvond stond vooral in het teken van de veranderingen van het werk van het LSD. De groepen gaven aan vooral de ondersteuning die zij van het LSD gewend waren niet te willen missen. Een LSD dat regelmatig persoonlijke contacten met hen onderhoudt, en hen ondersteunt in het uitvoerende werk, blijft voor velen van grote waarde.

 Samenwerkingspartners;

 Trimbos-instituut;

Het LSD heeft als vertegenwoordiger van de gebruikers deelgenomen aan de publicatie van het Trimbos-instituut over de ontwikkelingen en trends bij gebruiksruimten in Nederland. Bij de presentatie van het boekje, welke in samenwerking met Resultaten Scoren is samengesteld, zou het LSD een korte presentatie verzorgen. Dit is wegens familieomstandigheden van de coŲrdinator van het LSD helaas niet doorgegaan. Het LSD blijft er voorstander van dat de werkers van de gebruiksruimten elkaar regelmatig blijven ontmoeten om hun werksoort verder te ontwikkelen.

 Resultaten Scoren;

Met Resultaten Scoren is niet enkel samengewerkt op het gebied van de gebruiksruimten, maar ook is het onderzoek druggebruikers over methadon was een samenwerking tussen Resultaten Scoren en het LSD. De publicatie is in september 2004 uitgebracht. Naar de mening van het LSD worden druggebruikers te weinig betrokken bij het totstandkomen van een adequaat zorg- en hulpaanbod. Naar de mening van het LSD is dit van cruciaal belang is voor het succesvol ten uitvoer brengen van het aanbod in de behandeling van opiaatafhankelijkheid. Omdat met het onderzoek het geluid van de gebruikers in kaart kon worden gebracht heeft Resultaten Scoren dit onderzoek gefaciliteerd. De resultaten van dit onderzoek zijn reeds in uw bezit.

 Straathoekwerkersoverleg;

Het Straathoekwerkersoverleg heeft in 2004 slechts ťťnmaal in Utrecht bij Centrum Maliebaan plaatsgevonden. De opkomst was groot. Ruim 35 straathoekwerkers namen deel aan de vergadering. Tijdens de vergadering bleek dat er een groot verschil is in de ervaringen van de deelnemers, maar ook in de werkwijzen. Er is geen eensluidende CAO voor straathoekwerkers, en de salariŽring is zeer verschillend. Een deel van de groep wil dit als eerste goed geregeld hebben, terwijl een ander deel van de groep vooral inhoudelijk over hun vak zou willen discussiŽren. De tweede bijeenkomst, die in november gepland stond, is niet doorgegaan omdat twee leden van de voorbereidings-groep te verstaan hadden gekregen dat zij als straathoekwerk opgeheven zouden worden.

 Strafrechtelijke Opvang Verslaafden;

Het LSD heeft zitting gehad in de begeleidingscommissie SOV. De begeleidingscommissie had de volgende taken:

 1. Het bereiken van overeenstemming over de standaarden die sturing moeten geven aan de evaluatie en beoordeling van de SOVís.
 2. Het toekennen van prioriteiten in de mate waarin de standaarden van belang zijn voor het functioneren en het evalueren van de SOV.
 3. het geven van commentaar en suggesties naar aanleiding van de ingekorte lijst van standaarden, en het in kaart brengen van al dan niet opnemen van standaarden in de lijst en verschil in opvatting over wat de procesevaluatie van de SOV zou moeten omvatten.

 Signaleringsoverleg;

Het signaleringsoverleg, zoals dat door het LSD is opgezet, voldeed niet aan de verwachtingen van VWS. Er is nu afgesproken dat het signaleringsoverleg eens in de drie of vier maanden bijeenkomt. Tijdens het overleg zullen drie themaís besproken worden. Aan het overleg nemen VWS, het LSP, Mainline en het LSD deel.

 Gebruiksruimten;

Het LSD bezoekt regelmatig een aantal gebruiksruimten. Met de gebruikers wordt gesproken over hun wensen en behoeftes ten aanzien van de gebruiksruimte. Ook wordt gesproken hoe deze wensen aan de hulpverlening voor te leggen. De gebruiksruimte in Zwolle is nagenoeg volledig opgezet naar de wensen van de Zwolse gebruikers. De regelgeving binnen de gebruiksruimte is verschillende malen aangepast doordat de gebruikers hun wensen gemotiveerd hebben neergelegd bij de hulpverlening. In Groningen hebben de gebruikers iedere maand een open avond waar zij hun wensen en problemen met de aanwezige hulpverlening kunnen bespreken. Ook bij nieuw op te richten gebruiksruimten wordt het LSD gevraagd hierover mee te denken. Soms gebeurt dit van uit de gebruikers zelf, maar ook komt het voor dat het LSD door de werkers uit de verslavingszorg wordt benaderd, of vanuit de gemeentelijke overheid. Van de expertise die het LSD heeft ontwikkeld wordt graag gebruik gemaakt.

 Politiek;

Het LSD heeft twee keer deelgenomen aan het expertpanel van de Landelijke PvdA. Tevens heeft het LSD een reactie gegeven op het rapport van de Rekenkamer; Zorg voor verslaafden. Naar aanleiding van deze reactie is er een gesprek geweest met de woordvoerder drugs van het CDA. In het verslag van de Rekenkamer wordt geen enkele keer het onderwerp nazorg genoemd, terwijl het LSD van mening is dat een behandeling goede nazorg behoeft. Het straathoekwerk, vaak het eerste contact voor gebruikers op straat met de hulpverlening, wordt helemaal wegbezuinigd. Het LSD vindt dit een kwalijke zaak. Ook de SP heeft het LSD benaderd met de vraag een interview te mogen doen over het huidige drugbeleid, en welke veranderingen er plaats zouden moeten vinden om het beleid realistischer te maken.

In verschillende plaatsen en steden in het land heeft het LSD regelmatig contact met verschillende politieke partijen en commissies. Het LSD wordt regelmatig uitgenodigd haar mening te geven over allerhande druggerelateerde vraagstukken. Deze prettige manier van samenwerken leidt er bovendien toe dat er binnen verschillende gemeentes vragen aan de gemeenteraad worden gesteld over het lokale drugbeleid. 

Media;

Vooral met lokale media is regelmatig contact met het LSD. Lokale omroepen en kranten weten het LSD goed te vinden, en zijn meer en meer bereid om aan de voorwaarden van het LSD te voldoen; het met respect over gebruikers spreken. De invloed van de media blijkt groot te zijn. Een publicatie in de Zwolse Courant over het ontbreken van overlast rondom de gebruiksruimte hielp zelfs mee de ervaren overlast te verminderen.

 Gebruikersdag;

 In 2004 heeft er op 1 november geen gebruikersdag plaatsgevonden. Binnen het LSD is hiertoe besloten omdat de onrust binnen het LSD dit niet toestond. Een gebruikersdag kan enkel succesvol verlopen wanneer de organisatie goed is geregeld, en het team elkaar volledig ondersteund. Een slecht georganiseerde dag zou teveel risicoís met zich meebrengen.

Ook de nieuwsbrief van het LSD is het afgelopen jaar niet verschenen. In het verleden is het LSD-Nieuws regelmatig gebruikt als zijnde het visitekaartje van het LSD. Het kwartaalbericht gaf inzicht in de activiteiten en standpunten van het LSD. Het werd verzonden aan alle beleidsmedewerkers van zowel de verslavingszorg als van de politiek. Een aantal contacten met lokale politici is ontstaan doordat zij de nieuwsbrief kenden, en het werk van het LSD konden waarderen.

 Congressen en symposia;

 Het LSD heeft het afgelopen jaar verschillende congressen en symposia bezocht. Veelal was het LSD op uitnodiging aanwezig en werd een actieve deelname gevraagd in de vorm van een presentatie of deelname aan een deskundigenpanel.

Zo werd het eindcongres van ZON-MW in Rotterdam bezocht al waar werd deelgenomen in een deskundigenpanel.

Ook werd aan de Edocra bijeenkomst deelgenomen waar de resultaten van het onderzoek van afkicken onder narcose werden gepresenteerd.

Op uitdrukkelijk verzoek van AMOC werd door het LSD meerdere presentaties verzorgd op de bijeenkomst van AC-Compagnie in Praag.

Daarnaast was het LSD uitgenodigd deel te nemen aan het Vanguard-congres in ServiŽ. Dit congres was speciaal gericht op laagdrempelige hulpverlening in Centraal en Oost Europa. Als subonderwerp is veel aandacht besteed aan de kracht van de klant.

Het congres over Dwang en Drang in de psychiatrie werd bezocht. Dit congres werd georganiseerd door GGz-Nederland, en gaf een goed zicht in hoe de ontwikkelingen er in de toekomst uit zullen zien voor druggebruikers en verslaafden in het algemeen.

Tot slot is het congres ďHarm Reduction and prisonĒ in Praag bezocht. Hier heeft het LSD een presentatie verzorgd en zitting gehad in het panel aan het eind van het congres.

 Werkplan 2005;

 In het verleden heeft het LSD voortdurend gebruikers en hun organisaties ondersteund hun werkzaamheden uit te voeren. Enkele van deze organisaties werken nu als professionele organisaties. Dit is mede te danken aan het feit dat deze organisaties, via de lokale politiek, financiŽle middelen ontvangen om hun werkzaamheden gestalte te geven. Deze organisaties zijn te vinden in de vier grote steden.

In kleine(re) steden is het realiseren van professionele gebruikers organisaties niet mogelijk gebleken. Door het ontbreken van de benodigde financiŽle middelen blijkt het onmogelijk continuÔteit en kwaliteit te garanderen. Het enkel werken met vrijwilligers betekent dat er gewerkt moet worden vanuit de aangeboden capaciteit van de vrijwilligers. Bovendien komt het regelmatig voor dat deze vrijwilligers afhaken om persoonlijke redenen zoals het volgen van een detoxificatie programma, het in detentie moeten, dakloos worden of meer gaan gebruiken. Toch blijken deze kleine gebruikers organisaties een goede bron van informatie voor de instellingen en de vooral lokale politiek. Zij weten immers wat er leeft op straat.

 • Het LSD zal de lokale gebruikers organisaties zoveel mogelijk ondersteunen in het komende jaar.

 Het Landelijk Overleg Gebruikersgroepen, LOG, zal het komende jaar weer minimaal vier keer bijeenkomen. De informatie die tijdens de vergadering uitgewisseld wordt is voor de lokale groepen van belang. Tijdens deze vergaderingen zal voornamelijk gesproken gaan worden of en hoe de groepen na het verdwijnen van het LSD met hun werkzaamheden door kunnen gaan, of hoe zij hun activiteiten moeten stoppen.

 • Het LSD zal weer LOG-vergaderingen uitschrijven en voorzitten.

In de loop der jaren heeft het LSD een groot netwerk opgebouwd met beleidsmakers, zowel binnen de instellingen als binnen de politiek. Zo wordt het LSD regelmatig gevraagd naar haar visie op bepaalde themaís. Juist door de pragmatische manier van denken en werken. Bij een aantal gebruiksruimten was het LSD betrokken bij de opzet van de ruimte. Een gesprek met een aantal gebruikers en een verslag over de wensen van de gebruikers was het resultaat.

Met het T-i heeft het LSD nauw samengewerkt aan onderzoeken en protocollen over gebruiksruimten. Met het Ontwikkel Centrum Sociaal Verslavingsbeleid is onderzoek uitgevoerd naar medische interventies.

Met het OSV is de afspraak gemaakt tweemaal per jaar elkaar te informeren over de werkzaamheden.

 • Het LSD zal contacten onderhouden met diegene die verantwoordelijk zijn voor het te voeren drugbeleid. Dit zowel op politiek als instelling niveau.

 Het LSD heeft vanaf het allereerste begin van haar bestaan gewerkt aan de positieverbetering van de klanten van de (Verslavings-)zorg. Bij het ontwikkelen van een protocol CliŽntenraden Verslavingszorg is het LSD actief betrokken geweest. De meeste instellingen Verslavingszorg hebben een centrale cliŽntenraad geÔnstalleerd. Deze cliŽntenraden worden door de instellingen ondersteund. De cliŽntenraden van de verslavingszorg hebben het LSD, in casu Theo van Dam, gevraagd hen te helpen bij het opzetten van een landelijk coŲrdinatiepunt cliŽntenbelangen. Dit coŲrdinatiepunt zou de raden ondersteuning moeten bieden in de uitvoering van hun werkzaamheden. Voordelen van de cliŽntenraden is dat zij een rechtspositie hebben, en vanuit deze positie meer invloed uit kunnen oefenen op het instellingsbeleid. De cliŽntenraden komen sinds enkele jaren twee maal per jaar een weekend bijeen voor training en ontwikkeling. Deze weekenden worden door Odyssee in samenwerking met de raden georganiseerd. Het LSD is hierbij regelmatig betrokken geweest in het verleden. Tot nu toe bestaan veel cliŽntenraden enkel uit ex-cliŽnten van de verslavingszorg, of hun vertegenwoordigers. Het LSD is van mening dat een cliŽntenraad een representatieve afspiegeling moet zijn van de cliŽnten van de verslavingszorg. Inmiddels zijn er een aantal cliŽntenraden waarin ook actieve druggebruikers zitting hebben. Voor veel raden is het een grote stap om samen met druggebruikers in een raad te zitten. Ook binnen de raden heerst vaak een stuk wantrouwen ten aanzien van druggebruikers.

 • De cliŽntenraden betrekken bij het werk van het LSD en het LSD betrekken bij het werk van de cliŽntenraden. Steeds meer gebruikersorganisaties, of de vrijwilligers daarvan, sluiten zich aan bij de cliŽntenraad. Het werk van beide groepen heeft veel gemeen en zullen elkaar en hun werkzaamheden versterken.

Afronding LSD;

 Het LSD heeft van het Ministerie van VWS te horen gekregen dat aan het eind van de subsidietermijn, 31-12-2005, de subsidie voor het werk van het Landelijk Steunpunt Druggebruikers wordt stopgezet. Na 13 jaar zullen enkel druggebruikers binnen de vier grote steden zich vertegenwoordigd weten door belangen organisaties. In andere steden zullen gebruikers zich moeten aansluiten bij de cliŽntvertegenwoordigers van de cliŽntenraden van de verslavingszorg. In hoeverre hun stem door de (lokale) politiek nog gehoord zal worden, zal de tijd moeten leren.

Het Landelijk Overleg Gebruikersgroepen zal het komende jaar minimaal vier maal bijeen moeten komen. De gebruikers en hun organisaties zullen worden ondersteund door het LSD om, indien gewenst, de overstap te maken van gebruikersorganisaties naar cliŽntenraden.

Het LSD zal ter afronding een heldere beschrijving van het werk van het LSD geven. Hiervoor zal een professionele schrijver gevraagd worden, zodat het werk niet voor niets is geweest en alle ervaringen niet verloren zullen gaan. Deze beschrijving zal aan alle instellingen die werken met verslaafden, lokale en landelijke overheden en andere geÔnteresseerden gratis worden toegezonden. Tevens zal het boekje aan bibliotheken worden aangeboden.

Het LSD zal zich tot het eind blijven inzetten de belangen van gebruikers te behartigen.

Gedurende het laatste jaar van het LSD, wil het LSD aandacht besteden aan het vinden van een andere vorm van belangen behartiging. Hiervoor zal met een aantal organisaties contacten gelegd worden en behoeften en ideeŽn zullen worden uitgewisseld. Hierover zal het LSD contact houden met het Ministerie.

 Tot slot;

 De gebruikersorganisaties betreuren het zeer dat het LSD aan het eind van 2005 geen vervolgsubsidie van het Ministerie van VWS zal ontvangen. Zij vrezen dat zij zonder de ondersteuning van het LSD hun werkzaamheden niet voort kunnen blijven zetten.

De samenwerking die is ontstaan met de cliŽntenraden binnen de verslavingszorg en het LSD wordt door zowel de cliŽntenraden als door de lokale gebruikers organisaties breed gedragen. Een klein aantal leden van gebruikers organisaties heeft al zitting genomen in de cliŽntenraad. Een ander aantal leden van gebruikers organisaties heeft nu te kennen gegeven dat ook te gaan doen. Zij vragen het LSD om hen daarin te ondersteunen. Binnen de LOG-vergadering hebben de leden van de gebruikers organisaties het LSD gevraagd of zij een training kunnen volgen om meer over hun rechten en plichten binnen een cliŽntenraad te leren. Met Odyssee is hierover momenteel contact.

Tevens wil een aantal gebruikers de door de Stichting Legalize aangeboden eerste hulp bij drugs ongevallen training gaan volgen.

Begin 2005 heeft het bestuur van het LSD haar taken overgedragen aan een nieuw bestuur. Dit nieuwe bestuur zal zich in het bijzonder richten op de afronding van het LSD conform de afspraken met het Ministerie van VWS. Het bestuur van het LSD zal, samen met Odyssee, op korte termijn een vervolgproject bij het Ministerie aanvragen.

 Theo van Dam

Maart 2005

 

 

 

 

Home | Jaarverslag 2003 | Jaarverslag 2004

This site was last updated 12/29/08